Reglement

Huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op iedereen die zich op het kampeerterrein bevindt. Niet naleven ervan kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben.

2. Bij aankomst moeten de kampeerders zich laten inschrijven bij de beheerder, die de plaatsen aanwijst, en hierbij zoveel mogelijk rekening zal houden met de wensen van de kampeerder. Iedereen is verplicht, op straf door de wet voorzien, zich bij zijn aankomst onmiddellijk aan te melden bij de receptie, in het bezit van de identiteitskaarten van de personen die samen met hem/haar zal/zullen overnachten. Het is niet toegestaan om meer personen te laten overnachten dan vooraf met de beheerder afgesproken.

3. Betaling dient te geschieden bij aankomst of in overleg met de beheerder uiterlijk 1 dag voor vertrek.

4. De beheerder wijst de kampeerplaatsen aan. Deze mag niet zonder diens toestemming worden gewijzigd.

5. Per kampeerplaats is 1 kampeereenheid toegestaan. In overleg met de beheerder kan maximaal 1 bijzet tent worden toegestaan.

6. Omwille van het behoud van het terrein is het bij nat weer of natte ondergrond niet toegestaan om met een voertuig over het kampeerterrein te rijden. De beheerder is graag bereid om uw caravan van de plaats te trekken als u moeilijkheden/spoorvorming voorziet met uw eigen auto.

7. Honden zijn welkom, maar blijven aan de lijn en worden buiten de camping uitgelaten. Honden mogen geen overlast veroorzaken voor andere kampeerders.

8. Om veiligheidsredenen dienen de wegen op het terrein ten alle tijden vrij van obstakels te zijn. Het is dan ook verboden om een voertuig te parkeren op de paden.

9. Afvoer van verbruikt water en chemische toiletten dient uitsluitend te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen, welke zich bevinden bij de toiletgebouwen.

10. Ieder storend lawaai is verboden. O.a. het gebruik van radio of andere geluidsdragers mag niemand storen.

11. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen stilte en rust niet verstoord worden. Voertuigen zijn in die tijd niet toegestaan op het kampeerterrein. Het voertuig kan dan uitsluitend op het parkeerterrein bij de entree worden geparkeerd. Uitzonderling: in noodgevallen, b.v. ziekte of ongeval. Het spelen en fietsen wordt om 23.00 uur gestopt.

12. De kampeerders moeten de zedelijkheid, de welvoeglijkheid en de openbare rust in acht nemen. Extreem gedrag, waaronder racisme wordt niet getolereerd en kan verwijdering tot gevolg hebben.

13. Tijdens de dag is het gemotoriseerde verkeer toegelaten tegen een maximumsnelheid van 5 km/uur.

14. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

15. Aansprakelijkheid.

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een aanwijsbare tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

4. De recreant is richting, tegenover, naar de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreanten en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreanten en/of derde(n) kan worden toegerekend.

16. Wapens, waaronder ook pijl en boog of katapult zijn strikt verboden. Kinderen mogen messen noch lucifers dragen. Eveneens zijn nepwapens sprekend op een vuurwapen lijken streng verboden.

17. Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

1.Als de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.

2.Als de recreant, ondanks waarschuwing van de ondernemer, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft.

3.Als het kampeermiddel van de recreant niet aan de veiligheidsnormen voldoet.

4.Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 3uur en voor de jaargasten binnen 1 maand na opzegging.

5.Als de recreant nalaat de plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen.

6.De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

18. De ondernemer heeft het volle recht om een goede orde op de camping te handhaven. De beslissingen genomen door de ondernemer bij overtredingen zullen zonder diens aansprakelijkheid zijn.

19. De camping is privéterrein en de ondernemer behoudt ten alle tijden het recht om gasten de toegang te ontzeggen.

20. Bij vertrek dient de kampeerplek schoon te worden opgeleverd.

21. Vuilnis dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of containers te worden gedeponeerd. De camping doet aan gescheiden inzameling.

22. Uitsluitend in overleg met de ondernemer mag het kampvuur worden aangemaakt. Op geen enkele andere plaats is het toegestaan om kampvuur te maken.

23. Barbecueën op de kampeerplaats is toegestaan onder de volgende voorwaarden: De barbecue staat op een veilige afstand van de kampeermiddelen en brandbare materialen. De barbecue staat van de grond en is stabiel. -Het vuur dient altijd in het bijzijn van een volwassene te worden beheerd. Het vuur dient geheel gedoofd te zijn bij het verlaten van de kampeerplaats of bij het slapengaan. Het gebruik van aanmaakblokjes is niet toegestaan. -In de buurt is een volle emmer water of blusdeken aanwezig. -De ondernemer kan de barbecue om veiligheid redenen verbieden. (Bijvoorbeeld bij een ongeschikte barbecue of in geval van langdurige droogte).

VOOR SEIZOENSPLAATSEN/JAARPLAATSEN GELDTBOVENDIEN:
24. De huurder van een seizoens-of jaarplaats dien de caravan alsook de plaats erom heen volkomen schoon te houden. Het gras dient met regelmaat te worden gemaaid, passend bij het toonbeeld van de camping.

25. De huurder heeft het recht om volgens, in overeenstemming met de overeenkomst en binnen de openingstijden van de camping alhier te verblijven.

26. De huurder dient de ondernemer op voorhand te verwittigen van zijn/haar bezoek. Dit om veiligheidsredenen.

27. Zonder toestemming van de ondernemer mag geen enkele aanleg worden gedaan, zoals tuintjes, afrastering, gebouwtjes e.d.

28. De bebouwde oppervlakte van het gehuurde stuk mag niet boven de wettelijk gestelde normen door de Region Wallonië uitkomen, alle regels die hieraan gesteld worden zijn online terug te vinden of op te vragen bij de ondernemer, hierover is geen enkele discussie mogelijk.

29. De verkoop van uw caravan aan een ander geeft de nieuwe eigenaar niet het recht op het gebruik van uw staanplaats zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ondernemer.

30. De caravan mag niet worden uitgeleend aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer.

31. Gasten van de huurder dienen vooraf bij de ondernemer te worden aangemeld.

32. Zowel de ondernemer als de jaarplaats houders mogen hun overeenkomst zonder opgaaf van reden opzeggen de opzeg termijn is 1 kalendermaand, de al betaalde jaargelden van het lopende jaar zal niet terugbetaald worden.
de plaats dient opgeruimd en zonder obstakels opgeleverd te worden, gebeurt dit niet, dan zal ondernemer op kosten van de recreant de plaats op orde brengen en deze kosten doorberekenen.

32a. Indien de camping gesloten wordt door staking van de werkzaamheden of sluiting overheidswege, dan zullen de kampeerders/jaarplaatshouders eveneens opgedragen worden hun kampeermiddelen te verwijderen binnen een vooraf aangegeven termijn, maar minstens na 30 dagen.

33. Betalingen jaargelden dienen voor 07-01 van het nieuwe jaar in zijn geheel voldaan te zijn, termijnbetalingen zijn niet mogelijk, bij niet tijdige betaling wordt de toegang op de camping ontzegt en zal de jaarplaats per direct ontruimd worden.

Annulering:
1. Wordt uw vakantie op Grand Bru door ons of u zelf geannuleerd als gevolg van het Corona virus, dan ontvangt u van ons een voucher ter waarde van de al gedane betaling. Deze voucher kunt u gebruiken voor de betaling van een reis met een latere vertrekdatum. De voucher is één jaar geldig vanaf het moment van uitgifte en kan worden gebruikt voor alle accommodaties bij Grand Bru .

U kunt dus binnen 1 jaar na uitgifte een volgende vakantie vastleggen en uw voucher inwisselen. De aankomstdatum dient in 2020 of 2021 te vallen. Ontvangt u de voucher op 1 april, dan heeft u tot 1 april 2021 de tijd om een nieuwe vakantie te boeken met aankomst in het jaar 2020 of 2021.

In de reis en recreatie branche is afgesproken dat er geen retour van aan of volledige betalingen gedaan worden.

2. De vergoeding wordt in redelijkheid verminderd en het eventueel te veel betaalde gerestitueerd als, op voordracht van de recreant, de ondernemer en een derde voor de plaats een overeenkomst sluiten voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. De ondernemer heeft recht op vergoeding van de administratiekosten.

BRANDPREVENTIE:
De kampeerder dient zich te houden aan de wettelijke brandweervoorschriften, waaronder:•Kleine apparaten, zoals kampeergas, niet zonder toezicht gebruiken;•De goede praktijkcode betreffende installatie van vloeibaar gemaakt petroleumgas naleven;•maximum 2 gasflessen voor de bevoorrading van de verschillende toestellen gebruiken;•Geen volle of lege gasflessen opslaan;•De lengte van de slang die de flessen met de toestellen verbindt, tot maximum 2 m beperken;•De slangen voor de erop vermelde verjaringsdatum of in geval van beschadiging (breuk, gebarsten buis..)vervangen;•klembeugels plaatsen bij elk uiteinde van de slang;•alle gasflessen overeind zetten Tijdens de hantering van de flessen niet roken; •Geen verwarmingsapparaten met vaste of vloeibare brandstoffen zonder aansluiting op een externe afvoerleiding conform met regels der kunst gebruiken;•In geval van gebruik van verwarmingstoestellen met vaste of vloeibare brandstoffen zorgen voor de goede ventilatie van de lokalen (buitenlucht);•Voor de ventilatie van de douche zorgen;•De verschillende kook-en verwarmingsapparaten onderhouden;•De afzuigkappen regelmatig reinigen;•Eventueel over een blusdeken en/of een brandblusser beschikken.

accommodaties

Accommodaties

Bekijk de verschillende accommodaties van Camping Grand Bru.
herberg

Herberg Grand Bru

Met grote groepen mensen kunt u verblijven in onze prachtig herberg.
kamperen

Kamperen

Heerlijk kamperen met uw Caravan, Camper of Tent kunt u bij ons terecht.
faciliteiten

Faciliteiten

Ontdek de vele faciliteiten van Camping Grand Bru.